Wat is een B-Corp en hoe krijg je een B-Corp certificering? (2024)

Een B-Corp, ook wel bekend als Benefit Corporation, is een bedrijf dat naast winst maken ook sociale en milieu impact wil genereren. Het belang van een B-Corp ligt in het feit dat deze bedrijven zich inzetten voor het creëren van een betere wereld en duurzame veranderingen willen realiseren.

Wat onderscheidt een B-Corp van andere bedrijven?

Een B-Corp heeft bij de oprichting al statutair vastgelegd dat ze niet alleen financiële doelstellingen hebben, maar ook maatschappelijke en milieudoelen nastreven. Dit betekent dat winst niet het enige doel is. Men kijkt ook naar de bredere impact op mens, planeet en maatschappij.

In Nederland zijn er verschillende bedrijven die trots het B-Corp certificaat dragen. Deze bedrijven hebben aangetoond dat ze voldoen aan strenge criteria op het gebied van sociale- en milieuprestaties, transparantie en verantwoordelijkheid. Enkele bekende Nederlandse B-Corps zijn Tony’s Chocolonely, Triodos Bank, Dopper en Patagonia.

De vereisten voor het behalen van de B-Corp certificering

Om een gecertificeerde B-Corp te worden, moet je voldoen aan strenge normen van sociaal en ecologisch presteren. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de ‘B Impact Assessment’, een uitgebreide evaluatie van jouw bedrijfspraktijken en -prestaties. Daarbij wordt je beoordeeld op vijf verschillende categorieën: governance, medewerkers, gemeenschap, milieu en klanten. Een paar voorbeelden waar de beoordeling zich op richt:

  • Milieuprestaties
    Hoe duurzaam is jouw bedrijfsvoering? Wat doe je om klimaatverandering tegen te gaan?
  • Sociale verantwoordelijkheid
    Hoe ga je om met werknemers, leveranciers en de lokale gemeenschap? Hoe zorg je voor diversiteit en inclusie?
  • Transparantie en verantwoording
    Ben je open over jouw bedrijfsprestaties? Houd je rekening met stakeholders bij het nemen van beslissingen?

Naast het behalen van een minimumscore op de B Impact Assessment, moet je ook voldoen aan juridische vereisten. Deze variëren afhankelijk van het land of de staat waarin je gevestigd bent.

Wat kost B-Corp certificering?

Het proces om een B-Corp te worden gaat gepaard met bepaalde kosten. Allereerst zijn er kosten verbonden aan het uitvoeren van de B Impact Assessment. Deze kosten zijn afhankelijk van de grootte en complexiteit van jouw organisatie.

Bij kleine bedrijven zijn de kosten lager dan bij grote multinationals. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat deze evaluatiekosten slechts een klein onderdeel zijn van de totale investering die nodig is om een B-Corp te worden.

Daarnaast kunnen er juridische kosten verbonden zijn aan het wijzigen of oprichten van een juridische structuur die erkend wordt als B-Corp in jouw rechtsgebied.

Het implementeren van maatregelen om te voldoen aan de vereisten kan ook extra financiële middelen vergen. Denk hierbij aan investeringen in duurzaamheid, medewerkerswelzijn of community-projecten.

Hoewel de kosten voor elke organisatie verschillend zijn, moet je rekening houden met een aanzienlijke investering, vooral als je een groter bedrijf bent.

De voordelen van B-Corp certificering

Voor consumenten kan het belangrijk zijn om te weten welke bedrijven B-Corps zijn. Door bewust te kiezen voor producten of diensten van deze bedrijven kunnen zij bijdragen aan een betere wereld. Want consumenten worden steeds bewuster van de impact van hun aankopen. Door het behalen van een B-Corp certificering kun je laten zien dat jouw bedrijf ethisch verantwoord is, wat kan leiden tot klantloyaliteit en positieve publiciteit.

Bovendien biedt het B-Corp certificaat ook transparantie voor consumenten. Zij kunnen erop vertrouwen dat deze bedrijven zich daadwerkelijk inzetten voor duurzaamheid en maatschappelijke impact. Het B-Corp certificaat dient als bewijs dat jouw bedrijf voldoet aan hoge normen op het gebied van sociale en ecologische prestaties. Het laat zien dat je serieus bent over duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Daarnaast geeft het jouw organisatie een duidelijk onderscheidend vermogen ten opzichte van concurrenten zonder certificering. Het versterkt het jouw imago als sociaal verantwoorde organisatie.

Bovendien kan het behalen van de B-Corp status leiden tot nieuwe zakelijke kansen, zoals samenwerkingen met andere B-Corps of toegang tot impactinvesteerders. Als B-Corp maak je deel uit van een wereldwijde gemeenschap van bedrijven die zich inzetten voor positieve verandering. Dit biedt kansen om samen te werken, te leren en ervaringen uit te wisselen met gelijkgestemde ondernemers.

Het kan ook helpen om talent aan te trekken die affiniteit hebben met bedrijven die streven naar positieve sociale en ecologische verandering. Want steeds meer mensen geven de voorkeur aan bedrijven die een positieve impact maken.

Tot slot draagt het behalen van de B Corp certificering bij aan een bredere beweging van bedrijven die hun rol in de samenleving herdefiniëren en zich inzetten voor duurzaamheid en inclusie.

Lees ook alles over ethische marketing.

Conclusie

Het worden van een gecertificeerde B-Corp vereist niet alleen het voldoen aan strenge normen op het gebied van sociaal en ecologisch presteren. Maar het vergt ook financiële investeringen die afhangen van de grootte en complexiteit van jouw organisatie.

Echter, ondanks deze kosten biedt het behalen van de B-Corp certificering vele voordelen, zoals een sterker imago, nieuwe zakelijke kansen en bijdragen aan een bredere maatschappelijke beweging. Het is belangrijk om de kosten af te wegen tegen de voordelen en te bepalen of het streven naar B-Corp certificering past bij jouw bedrijfsdoelstellingen.

Meer over: maatschappelijk verantwoord ondernemen

Hulp nodig bij reputatiemanagement?

Reputatiemanagement gaat niet over één nacht ijs en kan een uitdagende opdracht zijn. Heb je hulp nodig bij het in de praktijk brengen van deze tips? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag!

Begrippenlijst

Wat is een B-Corp en hoe krijg je een B-Corp certificering? (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Horacio Brakus JD

Last Updated:

Views: 5667

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Horacio Brakus JD

Birthday: 1999-08-21

Address: Apt. 524 43384 Minnie Prairie, South Edda, MA 62804

Phone: +5931039998219

Job: Sales Strategist

Hobby: Sculling, Kitesurfing, Orienteering, Painting, Computer programming, Creative writing, Scuba diving

Introduction: My name is Horacio Brakus JD, I am a lively, splendid, jolly, vivacious, vast, cheerful, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.